מדיניות פרטיות

תקנון בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

גילוי נאות בדבר איסוף ושימוש של מידע אישי ותנאי השימוש באתר*

מבלי לגרוע מן הפירוט כאמור בתקנון זה, מובא תקציר לעניין איסוף, שימוש והעברת מידע של הגולש/המזמין

 • גולש המבצע הזמנה באתר זה, הינו “המזמין” כהגדרת מונח זה בתקנון ההזמנה.
 • על מנת לבצע את ההזמנה באתר זה, על המזמין לאשר כי הפרטים אותם מספק המזמין בביצוע הזמנה כהגדרתה בתקנון ההזמנה, יישמרו על ידי ILM בע”מ במאגרי המידע שלה, על מנת לספק למזמין את השירות נשוא ההזמנה שהוא ביצע (להלן: “שמירת הנתונים“).
 • אישור שמירת הנתונים, לצורך ביצוע ההזמנה, הינו באחריות המזמין, והינו הכרחי כאמור על מנת שILM תספק את השירות למזמין (להלן: “אישור המזמין“).
 • אישור המזמין וכן שמירת הנתונים – הינם בהתאם להוראות תקנון זה להלן, וILM מעודדת את המזמין לקרוא את כלל הוראות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.
 • בעמוד אישור ההזמנה באתר, נדרש המזמין לסמן “V” בתוך התיבה שליד הטקסט:
 • ” הנני מאשר/ת את תנאי הרכישה וביטול ההזמנה כאמור בתקנון ההזמנה, וכן את תנאי הגנת הפרטיות כאמור בתקנון מדיניות הפרטיות”
 • סימון ה-V מהווה אישור המזמין לשמירת הנתונים וכן לתנאי תקנון מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.

*בהתאם לדין הכללי החל בישראל ובפרט הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981 והוראות תקנות הגנת הפרטיות החלות על ההתקשרות עם ILM, כהגדרתה להלן, בהזמנה כאמור להלן. על ההזמנה ועל האתר חלות הוראות הדין הישראלי.

פרק א’ – מבוא

 • המידע המובא להלן נכון לכל אתרי האינטרנט הקשורים לאתר המוכר כ ILM – בכתובת האינטרנט: www.ilm.co.il בבעלותה של עמית עשת, ח.פ. 057810855, מרחוב תמר 16 רקפת (להלן: “ILM”). כלל האמור להלן לגבי יחיד זכר מיועד גם לנקבה והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כלל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, הינו בבחינת הסכם בין ILM ו/או מי מטעמה לבין הגולש באתר (להלן: “הגולש”, או: “המשתמש”).
 • אנו מודים לכם הגולשים על הביקור באתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) בבעלות ובניהול ILM. המידע המובא להלן מסביר את אופן התנהלות האתר, איסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי האתר והבחירות שהגולש יכול לעשות לגבי הדרך בה נאספים הנתונים בעת גלישה באתר והשימוש במידע זה. גולש יקר, אנא קח את הזמן לקרוא את המידע המובא להלן. חשיבות קריאת והבנת המובא להלן הינה גבוהה, על מנת שהגולש יוכל להבין כיצד פועל האתר, מדיניות הפרטיות שלו ותנאי השימוש בו. כמו כן הדבר בעל חשיבות גבוהה על מנת שתוכל להחליט אם למסור את פרטיך במסגרת האהתר אם לאו. כלל האמור להלן, חל בשינויים המחויבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת רכישת קורס או מוצר אחר, כהגדרתם בתקנון (להלן: “תקנון ההזמנ”).
 • תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ההזמנה וייקרא יחד עמו. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון ההזמנה, לעניין מדיניות הפרטיות ומאגרי המידע – תגברנה הוראות תקנון האתר. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון ההזמנה בכל עניין הקשור בהזמנה, בשירותים או בהוראות ספציפיות אחרות הקשורות בתכנים המפורסמים באתר – תגברנה הוראות תקנון ההזמנה.
 • השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש, לרבות כל תוצאה שעשויה להתרחש כתוצאה מגלישה באתר. בגלישה באתר מצהיר הגולש במפורש על כך שהוא מודע לעובדה לפיה באתר מופיעים גם קישורים לאתרים אחרים בהם צדדי ג’ מציגים תכנים וכי לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אין כל אחריות בגין התכנים ו/או כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מן הגלישה באתר ו/או מן הקישורים לאתרים אחרים ו/או בגין כל עניין הקשור בצד ג’ אליו הגיע ו/או עמו התקשר הגולש כתוצאה ו/או באמצעות האתר. הגולש פוטר בזאת את האתר /או את בעליו ו/או כל מי מטעמם מכל אחריות בגין האמור. ככל שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/ואו למי מטעמם נזק, כתוצאה מהפרת האמור על ידי הגולש, יפצה הגולש את האתר ו/או את בעליו ו/או מי מטעמם וישפה אותם על הנזקים שנגרמו להם כאמור.
 • הגולש/המשתמש, עשוי אף להוות “המזמין” כהגדרתו בתקנון ההזמנה. בכל הקשור לפרטי העסקה, הרכישה, הזמנה ודרכי ביטול, מופנה הגולש לתקנון ההזמנה, אשר תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא בכפיפה אחת יחד עימו. בעת ביקור באתר יכול הגולש לעשות ערב רב של דברים. סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו”ב. בדבר טעות בפרטים האמורים, מוזמן הגולש לפנות למנהל האתר בכתובת: info@ilm.co.il. במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שברשותו, או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, באמצעות רשת האינטרנט, הגולש מתבקש שלא לבצע רכישה מקוונת באמצעות האתר, ומוזמן לפנות בדוא”ל לכתובת info@ilm.co.il בכדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם החברה, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף. לחברה אין כל אחריות לעניין טעויות/נזקים שעשויים להגרם למזמין לגבי תהליך הסליקה ו/או כל עניין אשר נקבע ו/או מבוצע על ידי חברת האשראי, לרבות סירוב ביצוע עסקה וכיו”ב.
 • השירות המרכזי שמוצע באתר הינו צפייה בקורסים במגוון נוספים (כהגדרתן בתקנון ההזמנה ולהלן יוגדרו: “תכני ILM”), באמצעות רשת האינטרנט (“סטרימינג”). לגולש באתר יוצעו מספר אפשרויות לצפייה בתכני ILM, על ידי מתן האפשרות לרכוש סוגים שונים של מנויים, בתנאים שונים, לרבות מנויי קידום מכירות וכיו”ב.
 • אנא זכור כי אם אתה נרשם לאתר או מספק אינפורמציה בכל דרך אחרת לאתר, אתה מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה. ככל ש-ILM מעדכנת ומרחיבה את השירותים שהאתר מעניק, תקנון זה יכול להשתנות, אז אנא עיין בו מעת לעת.
 • הסכמת הגולש לתנאי האתר
 • כאמור, על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הגולש מאשר ומסכים לכלל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן (להלן: “תנאי השימוש”) ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות בתקנון זה לעיל ומטה (שתוגדר להלן: “מדיניות הפרטיות”). מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מוסכם כי הוראות תקנון ההזמנה ייקראו בכפיפה אחת עם הוראות תקנון זה, כאמור.
 • אם הגולש אינו מסכים לתנאים אלו הוא מתבקש לא להשתמש באתר.
 • האתר מעניק בזאת אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד ש:
 • שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכים של שימוש אישי בלבד;
 • חל איסור על הגולש להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר;
 • לא יעשה כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד.
 • גישה לאתר
 • האתר מעניק בזאת אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן:
 • שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכים של שימוש אישי בלבד;
 • הגולש יימנע להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר;
 • הגולש לא יעשה כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד;
 • על הגולש לקיים את תנאי והגבלות מדינית הפרטיות ותנאי השימוש כלשונן.
 • על מנת לקבל גישה לתכונות מסוימות באתר, יתכן שהגולש יידרש לפתוח חשבון אישי של משתמש (להלן: “החשבון”). בזמן יצירת החשבון, על הגולש לספק ולמסור מידע מדויק ומלא. על הגולש חלה האחריות הבלעדית בנוגע לפעילות המתרחשת בחשבון. כמו כן, על הגולש לשמור על אבטחת הסיסמא שלו לאתר. חל איסור על הגולש להשתמש בחשבון אחר של אדם אחר ללא הרשאה/אישור מאותו אדם/גורם. על הגולש חלה החובה ליידע את האתר באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש שאינו מורשה בחשבונו של הגולש.
 • על אף שהאתר ו/או ILM לא יהיו אחראים להפסדים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם לגולש על ידי כל שימוש שאינו מורשה בחשבון שנפתח על ידי הגולש, הגולש עשוי להיות אחראי להפסדים של האתר ILM או אחרים בשל שימוש בלתי מורשה, כאמור.
 • הגולש מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.
 • למרות האמור לעיל, האתר מאפשר גישה למפעילים של מנוע חיפוש ציבורי להשתמש ב”עכבישים” כדי להעתיק חומרים מהאתר, למטרה יחידה שהינה יצירת אפשרות לחיפוש גלוי וזמין של חומרים, אבל לא גישה לארכיונים של חומרים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל חריגות אלו בין אם בכלליות או באופן ספציפי במקרים מסוימים.
 • הגולש מסכים לא לאסוף כל מידע מזהה אישי לרבות שמות של בעלי חשבונות מהאתר או להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר לכל מטרה מסחרית.
 • הגולש מסכים שלא לשדל/לשכנע אף משתמש של האתר למטרות מסחריות בנוגע להגשות המשתמש שלהם באתר.

פרק ב’ – מדיניות הפרטיות באתר

 • המידע הנאסף:
 • בעת ביקור באתר סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו, בין היתר: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו”ב.
 • במידה שהגולש סבור כי חלה טעות לגבי הפרטים האמורים, כולם או חלק מהם, רשאי הגולש לפנות בדוא”ל לכתובת info@ilm.co.il.
 • כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.
 • נוסף על האמור, יתאשר איסוף מידע אנונימי, לכל מטרה שהיא.
 • כלל השימוש במידע הינו בהתאם לאמור בתקנון זה להלן ובתקנון ההזמנה.
 • תנאים כלליים לעניין שימוש בכרטיס חיוב/אשראי:
 • במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שלו. הגולש עשוי להתבקש לספק/ למסור את פרטי כרטיס האשראי/החיוב שברשותו או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/ החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, ברשת/באינטרנט, הגולש מתבקש שלא לבצע רכישה מקוונת ברשת האינטרנט באמצעות האתר, ובמקום זאת הגולש מוזמן/מתבקש לפנות בדוא”ל לכתובת: info@ilm.co.il כדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם ILM, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף.
 • במידה שהגולש יחליט לעשות שימוש בכרטיס אשראי באתר, הגולש מסכים ומודע לכך שהשימוש בכרטיס אשראי באתר הינו באחריותו הבלעדית, וכי כלל הנוגע ו/או הנובע מכל הקשור בסליקה ו/או חיובו ו/או כל עניין הקשור באמור, איננו באחריות האתר ו/או בעליו – אלא באחריותה הבלעדית של החברה/חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה לו את כרטיס החיוב/אשראי לפי כל דין. הגולש פוטר בזאת את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעם מכל אחריות בגין האמור.
 • במקרה של העברת פרטי תשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, ILM מעבירה/משדרת את המידע כאמור לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה.
 • נתונים אחרים או מידע אחר הנוגעים לעסקאות המתבצעות על ידי הגולש/המשתמש, באמצעות האתר, נמצאים בשימוש האתר ILM (או ע”י צד שלישי המספק שירותים אלו עבור האתר ILM), בכדי לספק את השירותים/התוכניות ו/או מוצרים הנרכשים על ידי הגולש/המשתמש ונשמרים על ידה.
 • כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.
 • שירותים של רשתות חברתיות   :
 • אם הגולש בוחר לגשת, לבקר ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי, של רשת חברתית או רשתות חברתיות, הידועות באנגלית בשם: Social Network Services (להלן: “SNS”) עשויים להיות משולבים עם האתר, ועשויים לקבל מידע של זיהוי אישי ומידע אחר אודות הגולש והמחשב שלו, נייד או מכשיר אחר אשר הגולש מסר לצורך קבלת לשירותים אלה, לרבות מידע בנוגע לאנשי הקשר שלו בשירותי רשתות אלה, לדוגמא: חלק משירותי הרשתות החברתיות, מאפשרים לגולש להעביר תוכן מהאתר לאנשי הקשר שלו או למשוך מידע אודות אנשי הקשר של הגולש, כך שהגולש יכול להתחבר עימם באתר או באמצעותם.
 • חלק משירותי הרשתות החברתיות יקלו על הרישום לאתר או ישפרו/יתאימו אישית את חווית הגלישה של הגולש באתר. לגולש שמורה הזכות לבחור אם להשתמש בשירות של רשת חברתית בקשר לשימושו באתר.יחד עם זאת, בקבלו תקנון זה (על ידי הגלישה באתר), מאשר הגולש כי מקובל עליו, שמידע מצד שלישי, לרבות נתוני הרשת החברתית עשוי להפוך לזמין לאתר. על הגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות ולשנות את הגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצל ו/או באתרי שירותים.
 • שיתוף חברים: בכפוף/בהתאם להגדרות הפרטיות שהגולש הגדיר בחשבון SNS שברשותו, באפשרותו של הגולש לשלוח מייל לחבר ולשתף אותו בתוכן SNS מסוים או בחומרים אחרים שהגולש יבחר לשתף עם אותו חבר. אם הגולש יבחר לעשות שימוש באפשרות זו של השירותים אותם מספקים באתר, הגולש מתבקש למסור את שם החבר, כתובת אינטרנט ו/או את פרטים אחרים של החבר.
 • שימוש במידע וחשיפתו:
 • האתר ישתמש במידע שהגולש מספק ברשת האינטרנט למטרה(ות) אותם אישר הגולש. בנוסף, האתר עשוי לשלוח לגולש, הצעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, במסגרתם יוצע לגולש מידע שבעלי האתר חושבים שהגולש עשוי לגלות בו עניין, לרבות, אך לא רק, מידע פרסומי, הצעת הטבות שונות, או לבקש את אישורו של הגולש להשתתף בסקר. במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק, הגולש מוזמן/מתבקש ליצור עם עם האתר ILM קשר בכתובת info@ilm.co.il.
 • אופן/ דרכי שיתוף המידע האישי שמסר הגולש:
 • האתר לא ישתף עם צדדי ג’ את המידע האישי אותו סיפק הגולש, אלא במקרים הבאים:
 • למטרה(ות) אותן אישר הגולש;
 • בהסכמתו של הגולש;
 • לצורכי מחקר ופילוח על ידי ILM ו/או מי מטעמה;
 • לכשהדבר יידרש על פי כל דין או כפי שהאתר ILM, ימצאו לנכון, שהכרחי לעשות, על מנת להגן על על האתר ILM או להגן על אחרים מפגיעה, כגון במקרים של: צו בית משפט, צו הבאה, כתגובה לדרישה בהתאם לחוק של רשויות החוק או כאשר ILM/האתר סבורים/חושבים/מאמינים, שמישהו גורם (או עומד/צפוי לגרום) לפגיעה/הפרעה לזכויות של אדם/גורם אחר;
 • לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית שלנו (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר);
 • ליידע את הגולש כאשר האתר ILM משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר;
 • בנוסף, האתר ILM, עשויים לשתף צדדי ג’ בחלק מהמידע האישי אותו סיפק הגולש ברשת, חברות (בין אם אותן חברות הינן בשיתוף עם ILM / מסונפות ל-ILM / קשורות/משויכות עם האתר ובין אם לאו), לרבות לצורך דיוור הצעות והטבות ייחודיות מטעמם וILM לא תחשב לעניין דיוור זה ל”מפרסם”, כהגדרתו בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982- וזאת בהמשך לרכישת שירותים באתר על ידי המזמין/הגולש.
 • במידה שהגולש ירצה שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי שלו עם צדדי ג’ כאמור, הגולש מתבקש ליצור קשר עם האתר בכתובת: info@ilm.co.il. אם הגולש מאשר/מסכים לקבל הודעות מחברות שאינן בשיתוף משויכות/מסונפות לאתר הגולש עשוי להצטרך לתקשר עמן באופן ישיר. אם הגולש יחליט, בזמן מאוחר יותר, שאינו מעוניין יותר לקבל הודעות/ לתקשר עם חברות/צדדי ג’ כאמור, או אם ירצה הגולש לשנות מידע אותו סיפק ברשת, במקרה זה, על הגולש למסור את כל התיקונים/שינויים/התאמות למידע האישי שלו, ישירות לחברה עמה הוא מתקשר, כאשר שינויים/תיקונים/התאמות אלה, לא יקשרו בין האתר לבין אותן חברות שאינן כלולות/מקושרות עימנו/עם האתר.
 • אם הגולש מאשר/מסכים לקבל הודעות מצדדי ג’, אליהם הגיע הגולש באמצעות האתר – מצהיר הגולש מראש על ידיעתו, כי אין לILM כל אחריות לעניין ההודעות שהגולש יקבל אותם צדדי ג’, וכי בכל הקשור לקבלת או מסירת הודעות מהם או אליהם הגולש יצטרך לתקשר עמם באופן ישיר.
 • אם ירצה הגולש לשנות מידע אותו סיפק ברשת לצדדי ג’, במקרה זה, על הגולש למסור את כל התיקונים/שינויים/התאמות למידע האישי שלו, ישירות לאותו צד ג’ עימו הוא התקשר (אף אם במקור הוא קושר לאותו צד ג’ באמצעות האתר), כאשר שינויים/תיקונים/התאמות אלה, לא יקשרו בין האתר לבין אותם צדדי ג’.
 • אם הגולש משתף מידע אישי עם צד ג’ שאינו קשור ל-ILM, הגולש מתבקש לדרוש מאותו צד ג’ לשמור ולהגן על המידע מסוג זה באופן שהולם את מדיניות אתר זה. מובהר כי צדדי ג’ כאמור לעיל, אינם מצויים בשליטת האתר ו/או ILM בשום אופן ועל כן ILM אינה יכולה להבטיח כיצד ובאיזה אופן אותם צדדי ג’, שאינם קשורים לאתר, יעשו שימוש במידע האישי של הגולש.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.
 • מאגרי מידע ושמירה על פרטיות:
 • בכפוף להסכמת הגולש לתקנון האתר במעמד הרשמה לביצוע ההזמנה, כאמור בתקנון ההזמנה, יצורף הגולש אל מאגר המידע של ILM ו-ILM תהא רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילות ILM, מידע בנוגע לזכאותו לקבלת הטבות שונות, וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים.
 • הנתונים והמידע שנמסרו ל-ILM יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה ולכל מטרה אחרת (כל עוד המידע אינו מזהה) בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 • הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל ILM באמצעות האתר ישמש את ILM לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל יעמוד בהלימה לדיני הגנת הפרטיות.
 • הגולש מצהיר, כי ידוע לו ש-ILM תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ”ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד ILM ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות ILM בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.
 • עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לILM לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט, מסרונים, הודעות “וואטסאפ”, push notifications (כהגדרת תקנון זה להלן) וכיו”ב. גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לILM ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.
 • אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי:
 • לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר.
 • כמו כן, ILM עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.
 • איסוף מידע על ידי גורמים אחרים
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם.
 • האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.
 • זכות העיון וגישה למידע: על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, ILM תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “התקנות”), או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת:info@ilm.co.il.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה לצורך פניה בהצעה מסחרית. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פרק ג’ – תנאים כלליים לשימוש באתר

 • האתר בבעלות ILM, בכתובת www.ilm.co.il ובכל האתרים הקשורים כאמור לעיל, כולל באופן קולקטיבי את התכנים הזמינים של ILM באמצעות האתר, לצורך קבלת מידע והנאה עבור הגולש. הגולש יכול לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך מטרות שאינן מסחריות ולצורך מטרות חוקיות בלבד. גישת הגולש לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. על ידי גישה/ כניסה וגלישה לאתר, הגולש מסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות המפורטים להלן ועל פי כל דין או הוראות חוק החלים בעניין. תנאים אלו לשימוש באתר חלים על כל הגולשים/המשתמשים באתר, לרבות משתמשים שהינם משתפי תוכן, מידע וחומרים או שירותים אחרים באתר.
 • תוכנת נתוני גלישה (“COOKIES”): כדי להביא לשיפור חווית הגלישה או החוויה המקוונת של הגולש באתר, רבים מדפי האתר עושים שימוש ב- “COOKIES”, שהם למעשה קבצי טקסט שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור/לאחסן את העדפותיו של הגולש“COOKIES” – לכשעצמו אינו מגלה לאתר פרטים אודות כתובת המייל (הדוא”ל) של הגולש או מספק לאתר מידע מזהה אישי אחר של הגולש, אלא אם הגולש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהגולש בחר לספק לאתר את המידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני/פרטי המידע המאוחסנים ב-“COOKIES”.
 • האתר עושה שימוש ב- “COOKIES” כתוכנת נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור התוכן וההצעות שלנו באתר. לדוגמא, האתר עשוי להשתמש ב- “COOKIES” כדי להתאים לגולש את חווית הגלישה בדפי האינטרנט באתר או כדי לשחזר מידע ספציפי של הגולש, בביקורים הבאים שלו באתר (למשל על מנת לזהות את הגולש לפי שמו כאשר הוא חוזר לאתר).
 • כמו כן, האתר גם עשוי לעשות שימוש ב- “COOKIES” בכדי להציע לגולש תכניות, שירותים ומוצרים. באפשרות הגולש לדחות את ה-”COOKIES” באמצעות הדפדפן שלו. במידה שהגולש יבחר לדחות את ה – “COOKIES”- יתכן שיתבקש להירשם מחדש לאתר בכל פעם שהוא יבחר להיכנס מחדש/לבקר באתר. מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש ב – “COOKIES”.
 • נתוני “CLICKSTREAM”: “CLICKSTREAM” הינו תיעוד מידע וירטואלי לגבי הפעילות האינטרנטית של הגולש. מידע זה המכונה לעתים באנגלית בשם: “clickstream data” יכול להיאסף ולהיות מאוחסן על ידי שרת של אתר אינטרנט. מידע זה יכול “לספר” על סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגולש התחבר/התקשר לאתר ואפילו מידע לגבי כתובת הדוא”ל באמצעותה הגולש שולח/מקבל דוא”ל. האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.
 • מידע נוסף או משלים (השלמת מידע): מעת לעת, האתר משלים מידע אותו הגולש מוסר לנו יחד עם מידע ממקורות אחרים, כגון מידע המאשר/המעדכן את הכתובת של הגולש. לכן, המידע שאותו האתר משיג דרך האתר, יתכן שיהיה מעורב עם ויהיה בשימוש בשילוב עם מידע שהושג באמצעות מקורות אחרים חוץ מהאתר (online and offline).
 • דיונים וכלים חברתיים: האתר עשוי, מעת לעת, ליצור לעשות, להפוך את חדרי ה”צ’אט” (ככל שקיימים במועד זה או יותקנו באתר במועד אחר), הפורומים, לוחות המודעות, קבוצות הדיון והכלים החברתיים האחרים להיות זמינים עבור הגולש. הגולש מתבקש לזכור, שכל מידע אותו הוא חושף, מציג ומעלה באזורים אלה האמורים לעיל, הופך למידע פומבי/ציבורי עבור משתמשים אחרים אשר יכולים לצפות בו וכן הופך למידע זמין לשימוש האתר.
 • לדוגמא, מעת לעת, האתר עשוי להשתמש בתוכן אותו כתב הגולש (לרבות בשם או כינוי שבו השתמש/פרסם הגולש), לצורך מטרות פרסומיות, בהודעות דוא”ל, בעלונים או במקומות אחרים ועל ידי שימוש באתר ו/או בחדרי הצ’ט, הפורומים, לוחות מודעות, קבוצות דיון ובכלים קהילתיים אחרים הגולש למעשה מסכים שיש באפשרותנו/באפשרות האתר לעשות כן.
 • על הגולש לנקוט בכל אמצעי זהירות רלוונטי, כאשר הוא מחליט לחשוף מידע אישי אודותיו באזורים אלו, המוזכרים לעיל, מכיוון שכל אדם/גורם (לא רק האתר) יכול לעשות שימוש במידע הפומבי שפורסם לצפייה על ידי הגולש.

מחויבות האתר לביטחון/אבטחת מידע

 • האתר נוקט באמצעים הפיסיים, האלקטרוניים, הניהוליים ההולמים והסבירים, כדי לשמור בבטחה את הנתונים/ המידע שנמסר על ידי הגולש ו/או שנאסף על ידי האתר, וכדי להשתמש בצורה נכונה במידע ובנתונים שהאתר אוסף מהרשת או בכלל, כולל במצב לא מקוון (offline), כדי לעזור למנוע גישה שאינה מורשית לנתונים אלו ולמידע האמור.
 • כאשר המידע האישי של הגולש מועבר לגורם שאינו קשור לאתר כמובהר לעיל, במסגרת מדיניות פרטיות זו, אנו מבקשים מאותו גורם לוודא כי יהיו לו את אמצעי האבטחה המתאימים, אך האתר איננו יכולים להבטיח כי אותו גורם יעשה זאת, ולאתר אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים שעשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת המידע כאמור, והגולש, בקבלו הסכם זה, מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך.
 • משתמשים בינלאומיים: אם הגולש עושה שימוש באתר, כל המידע אותו יספק הגולש יעובד ישמר ויאוחסן בשרתי חברת upress  ובהתאם לנהלי האבטחה שלה. בקבלו הסכם זה, ו/או על ידי השימוש באתר, הגולש מאשר יצוא של המידע האישי לישראל ואת האחסון והשימוש במידע באופן כמפורט לעיל, כאשר הוא מוסר לנו מידע כאמור. מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על האתר הינן כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. כל טענה ו/או תלונה תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.
 • דרכי גישה והאופן בו ניתן לבצע תיקון של מידע אישי הנמסר על ידי הגולש: לצורך קבלת הוראות כיצד באפשרות הגולש לגשת למידע הזיהוי האישי שאספנו ברשת/באינטרנט, או לצורך קבלת מידע בנוגע לאפשרות לתקן שגיאות שנפלו במידע, הגולש מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת: info@ilm.co.il. כדי להגן על פרטיות ואבטחת המידע של הגולש, האתר נוקט בצעדים משמעותיים כדי לסייע באימות זהות הגולש בטרם נאפשר מתן גישה או ביצוע של תיקונים/שינויים במידע.

היכולת לאשר את תנאי השימוש וקטינים:

 • האתר לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 12 בניגוד להוראות החוק בעניין וללא אישור הורה/משמורן/אפוטרופוס. אם הגולש מאמין, שילדו שהינו מתחת לגיל 12 השיג גישה לאתר שלנו, ללא אישורו של הגולש הוא מוזמן לפנות אלינו בכתובת: info@ilm.co.il.
 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין האתר/ ILM לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של הורים או אפטרופוס חוקי והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. בכל מקרה, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 12, כיוון שהאתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12.
 • אם הגולש הינו מתחת לגיל 12 הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ללא אישור של הורה או משמורן/אפטרופוס.
 • כמו כן מאשר הגולש, בכל הקשור לרכישת מנוי לצפייה בתכני ILM באמצעות האתר, כי הינו בגיר לפי כל דין.
 • שינויים/תיקונים במדיניות זו: מכיוון שצרכי האתר עשויים להשתנות עם חלוף הזמן, האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת. אם יהיה צורך להשתמש במידע מזהה אישי של הגולש באופן השונה מהמפורט במדיניות זו, האתר יבצע את השינויים הנדרשים במדיניות זו, בהתאם לכך. המשך השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהגולש אישר תיקונים/שינויים/עדכונים אלו.
 • דרכים ליצירת קשר עם האתר: ככל שיש לגולש שאלות או חששות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות הזו באפשרותו לפנות אלינו במייל לכתובת info@ilm.co.il.
 • כל הזכויות שמורות לILM ו/או כל גורם הקשור אליה. האתר הינו רכושה של ILM ו/או כל גורם הקשור אליה ומוגן ע”י הוראות זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיים של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה לעניין התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים, מאגרי מידע, רשימות לקוחות וכיו”ב.

פרק ד’ – תנאי השימוש באתר לצורך רכישת שירותים

 • כאמור, בלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מוסכם כי הוראות תקנון ההזמנה ייקראו בכפיפה אחת עם הוראות תקנון זה.
 • רכישת מנוי לצפייה בתכני ILM: הגולש רשאי לבקש לרכוש אחד מסוגי המנויים לצפייה בתכני ILM, המוצעים באתר באותה העת, באמצעות האתר (להלן: “המנוי”). כלל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יחול בשינויים המחוייבים גם על נושא רכישת מנוי, מסירת ושימוש בנתונים הנמסרים על ידי הגולש הרוכש מנוי באתר (להלן: “המזמין”).
 • הסכמת הגולש לביצוע ההזמנה: מילוי הצ’ק בוקס בסימון: “V” במעמד מתן הפרטים וההרשמה לצורך ביצוע הזמנה, בהתאם להוראות תקנון ההזמנה, משמעו הסכמה לכלל תנאי אתר זה ולתנאי המנוי לצפייה בתכני ILM (להלן: “ההסכמה”).

פרק ה’ – זכויות קניין רוחני וזכויות צד ג’

 • זכויות קניין רוחני: התכנים באתר, פרט לכל תוכן של הגולש (כפי שיוגדר להלן) לרבות הרצאות, יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, שמות המופיעים באתר, הם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של ILM.
 • שחזור ושימוש של ובכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם ILM מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות.
 • סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של ILM (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר”), אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של ILM ו/או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו, וגם סימני המסחר של אחרים, שייכים לILM במלואם. אין לראות ששום תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה בישירה או משתמעת או בדרך אחרת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של ILM וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לILM. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הגולש לדעת, כי ILM רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.
 • גם האתר וגם תוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם (AS-IS) לצורכי מידע לגולש ולשימוש אישי של הגולש בלבד. חל איסור להשתמש בהם, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של הבעלים. ILM שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר והתוכן.
 • הגולש מסכים לא לעשות שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה של משתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הגולש “מוריד” או מדפיס צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, הגולש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של ILM ו/או של כל צד ג’, כאמור בתקנון זה ולפי כל דין.
 • הגולש מסכים לא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של ILM באתר או להפעיל תכונות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.
 • ILM אינה מציגה כל אחריות, במפורש או במשתמע בנוגע/בקשר לאתר או לכל תוכנה נלווית לרבות התוכן והפעילות/המטרות שלהם.
 • שליחות/הגשות/פרסומים/תוכן על ידי משתמשים באתר:
 • האתר עשוי, בזמן זה ו/או בעתיד, לאפשר הגשה של תוכן או להנגיש תקשורת ו/או אמצעים אחרים שהונגשו על ידי  הגולש באתר או על ידי משתמשים אחרים (להלן: “הנגשות באתר”, או: “תכנים שאופשרו באתר”), וכן את האירוח, השיתוף ו/או הפרסום של הגשות אלו ותוכנם. על הגולש להבין שבין אם תכנים שאופשרו באתר מפורסמים/מופצים ובין אם לאו, האתר אינו מבטיח ו/או מחויב לכל שמירה על סודיות בנוגע לכל סוג של תכנים שאופשרו באתר.
 • לאתר יש את הזכות, אבל לא את החובה לערוך, לשנות, למחוק ולהסיר תכנים שאופשרו באתר. על הגולש תחול האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתוצאות הנובעות מפרסום או משלוח או תכנים כאמור (להלן: “שימוש בתכנים”).
 • בכל הקשור לשימוש בתכנים באתר, ככל שמתבצעים על ידי הגולש, הגולש מצהיר ומתחייב בזאת, כי:
 • בידי הגולש מצויים כלל הרישיונות המתאימים, הזכויות, ההסכמות וההרשאות המתאימות להשתמש באתר, בכל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות קניין רוחני אחרת, אשר רלוונטיים לתכנים שאופשרו באתר על ידי הגולש, באופן שיאפשר שימוש בתכנים אלה כפי שהוגדר במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש לעיל ולהלן;
 • הגולש מתחייב בזאת כי קיבל לידיו כתב שחרור ו/או אישור של כל אדם, אשר מאפשר פרסום תכנים שאופשרו באתר, לרבות כתב אישור/שחרור להשתמש בשם וזיהוי של כל פרט בכל הגשה של משתמש אחר או בכל שימוש בדמותו של כל אדם למטרת פרסום/הפצת/העלאת תכנים שאופשרו באתר, באופן שהוגדר במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
 • הפיץ/העלה/פרסם הגולש תכנים שאופשרו באתר, הגולש למעשה מאשר בזאת לאתר, באופן עולמי ולא בלעדי, ללא תמלוגים או תשלום, רישוי (משני) להשתמש, לשחזר, להפיץ להכין עבודות נגזרות ולהציג את התוכן בהקשר של ILM (ויורשיה ככל שיש כאלה), לרבות אך לא רק, לקידום של כל חלק מהאתר (לפיכך, גם עבודות נגזרות), בכל מדיה, פורמט ובכל ערוצי התקשורת של ILM ו/או כל גורם הקשור אליה.
 • הגולש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת, שלא:
 • להעלות/להפיץ/לפרסם (להלן: “להעלות”) חומר המוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או בדרך אחרת, כפוף לזכויות יוצרים של צד שלישי, לרבות זכויות פרטיות, זכויות פרסום (להלן: “התכנים”), אלא אם כן הגולש הינו הבעלים של התכנים, או שיש בידו הרשאה מהבעלים החוקיים של התכנים, לפרסם את התכנים ולהעניק לILM /לאתר את כל הרישיונות בנוגע לזכויות שהוענקו בתקנון זה, לרבות מוסיקה מדגמית;
 • לפרסם שקרים או מצג שווא שעלולים לגרות נזק לILM/לאתר ו/או לכל גורם הקשור אליהם, או לכל צד שלישי אחר;
 • להגיש/להציג/לפרסם חומר שאינו חוקי, שקרי, מאיים, פורנוגרפי, פוגעני, מטריד, מלא שנאה, גזעני או פוגע אתני או חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית שעשויה להטיל חובה אזרחית, חומר המפר כל חוק או שאינו הולם בכל דרך אחרת;
 • הודעות פרסומיות או הצעות או בקשות של עסקים;
 • להתחזות לאדם אחר.
 • ILM/האתר אינם מאשרים כל הגשה/פרסום של/על ידי גולש/משתמש או כל דעה, המלצה, עצה, המובעים באתר והם מתנערים מכל אחריות הנוגעת לתוכן של המשתמשים. ILM אינה מאשרת/מאפשרת במודע הפרה של זכויות יוצרים/קניין רוחני, באתר שלה והיא תסיר כל תוכן והגשות או פרסומים של גולשים/ משתמשים מהאתר אם ימצא שהתוכן מפר זכויות אלו של כל גורם אחר. ILM שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן והגשות ופרסומים של גולשים/משתמשים ללא כל הודעה מוקדמת. ILM גם תביא לידי סיום את אפשרות הגישה לאתר של גולש אם אותו גולש נחוש בדעתו להפר את החוק שוב ושוב (להיות עבריין מועד). ILM גם שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם תוכן או הגשה או פרסום או העלאה של גולש הולם את תנאי שימוש אלו בכל הנוגע גם להפרות באופן כללי, הפרות בנושא זכויות יוצרים, הפרות של קניין רוחני לרבות אך לא רק הפרות כגון: חומר מגונה או משמיץ או תכנים בעלי אורך מוגזם.
 • ILM עשויה להסיר פרסום, העלאת, הפצת, הגשת תכנים (להלן: “העלאה”), או להביא לידי סיום את גישתו של הגולש לאתר, במידה שפעל בניגוד לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, בכל זמן, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • אם הגולש הינו בעלים של זכות יוצרים או סוכן/נציג של אותה זכות והוא מאמין כי כל פרסום/הגשה של גולש/משתמש אחר מפר את הזכויות יוצרים שלו, באפשרות הגולש להגיש הודעה בהתאם לנוהל הודעה והסרה, בצירוף הפרטים הבאים בכתב:
 • חתימה פיסית או חתימה אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה;
 • זיהוי של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים, הנטענת כזו שהופרה או ככל שמדובר במספר רב של עבודות המוגנות בזכויות יוצרים באתר אינטרנט יחיד אליהן מתייחסת ההודעה –  רשימה מייצגת של עבודות אלו באתר זה;
 • זיהוי של החומרים המוגנים בזכויות אשר נטען לגביהן שהופרו/הנתונים להפרה, שיש להסיר או לגשת אליהם כדי לספק/לאפשר באופן סביר גישה לספק שירות כדי את לאתר את החומרים;
 • לספק מידע מספיק וסביר כדי לאפשר לספק שירות ליצור עם הגולש קשר כגון: כתובת, מספר טלפון ואם יש כתובת דוא”ל זמינה;
 • הצהרה שהגולש מאמין, בתום לב, שהשימוש בחומר אינו נעשה באופן מורשה על ידי הבעלים של הזכות המוגנת בזכויות יוצרים, או על ידי הסוכן/הנציג שלה או על פי חוק;
 • הצהרה של הגולש, שהמידע בהודעה הוא מדויק והוא מצהיר אך ורק את האמת שהוא מורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכות יוצרים בלעדית שהופרה, לכאורה.
 • נציג ILM באתר בנושא זכויות יוצרים, המוסמך לקבל הודעות של תלונות בנוגע להפרת זכויות יוצרים הינו מנהל האתר וניתן ליצור עמו קשר בכתובת:info@ilm.co.il.
 • כל הערה, בקשה, בנוגע לתמיכה טכנית והתקשרות בנוגע לנושאים אחרים יש להפנות לספק השירות/לשירות לקוחות של האתר באמצעות או בכתובת:info@ilm.co.il.
 • בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שאם לא יתלונן בנוגע להפרת זכויות שלו או של מי מטעמו או של מי שאותו הוא מייצג, באופן ובאמצעים המפורטים לעיל, לא תהיה ההודעה לגבי הפרת זכויות היוצרים תקפה.
 • בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר על כך שהוא מודע ומסכים לכך שכאשר הוא משתמש באתר, הוא עלול להיחשף להעלאות/פרסומים/תכנים של משתמשים ממגוון מקורות וILM ו/או כל מי מטעמה אינה אחרית על דיוק, בטחון השימוש, זכויות הקניין הרוחני הנוגעים לתכנים/פרסומים כאמור. כמו כן בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר על כך שהוא מודע ומסכים לכך שהוא עלול להיחשף לתוכן/ העלאות/פרסומים של משתמשים שאינם מדויקים, שהינם פוגעניים, מגונים, יוצרים התנגדות ועל כן הגולש מסכים לוותר על כל זכות משפטית או על סעדים שיש או שעשויים להיות לגולש נגד ILM/האתר ו/א וכל  מי הקשור אליהם, וכן מסכים לשפות את בעליו/מפעיליו/שותפיו ובעלי רישיונות באופן בלתי מזיק בצורה המלאה המותרת על פי החוק בכל הנוגע לגלישה של הגולש באתר.
 • ILM מאפשרת לגולש לבצע “קישור” באמצעות האתר לצרכים/מטרות אישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. ILM שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל הבט/אספקט של האתר בכל עת, דבר שעלול ליצור איבוד של חומר(ים) שפורסם(ו) באתר על ידי הגולש.

פרק ו’ – פרסום, דיוור ישיר וגדרי אחריות

 • פרסומות: פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירותים/מוצרים או מידע המוצג בפרסומת.
 • החברה לא תהיה אחראית על התוכן ו/או המידע המסחרי שיפורסם באתר, ואולם, בהינתן הודעה מאת הגולש, האתר יסיר או ימנע פרסום מטעה, מפר או פוגעני, מהמועד בו ייוודע לאתר במפורש כי התוכן, ו/או הפרסומת ו/או המידע המפורסם באתר נוגדים את האמור בדין ו/או מפרים ו/או פוגעניים.
 • כל האמור בתקנון זה ביחס להגבלת אחריות האתר ו/או מנהל האתר ו/או בעלי האתר יחול גם על פרסומות ו/או השירותים/מוצרים מטעם הספקים, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 • קניין רוחני :לאתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותכנה כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995 לרבות התכנים באתר, עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר.
 • אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.
 • האתר ו/או החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ו/או כל ניסיון להשתמש בחברה ו/או באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
 • פרסומות המוצגות באתר הינן קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 • מתן ההסכמה כמוה כחתימת הסכם כאמור לעיל, ומסירת הפרטים בביצוע ההזמנה כמוה כאישור לכך שהגולש מסכים כי הפרטים אותם הוא מוסר ייכללו ויישמרו במאגרי המידע של החברה (להלן: “המידע”). בכך, מסכים הגולש במפורש לכך, שהמידע האמור עשוי לשמש את החברה לצרכי דיוור ישיר, מתן מידע והצעות, בין היתר אשר הינן שיווקיות. כן מסכים הגולש במתן הפרטים וביצוע ההזמנה, לכך שהחברה עשויה מפעם לפעם להשתמש במידע האמור לצורך ביצוע מחקרים ו/או ניתוח נתונים, ולהעביר את המידע לצד ג’, על מנת ליתן את השירותים/המוצרים אותם מבקש הגולש לקבל באמצעות ההזמנה באתר, או לצורך קבלת הטבות/מימוש זכויות הקשורות בהזמנה ו/או ככל שהחברה תידרש למסירת מידע כאמור, לפי כל דין. בנוסף, תהא רשאית החברה למסור מידע כאמור, באחד או יותר מן המקרים הבאים: לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית של האתר (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר), ליידע את הגולש כאשר האתר/ החברה משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר.
 • עוד יצויין, כי במתן ההסכמה, נותן הגולש את הסכמתו מראש לכך שככל שהוא ייתקל בבעיה, בביצוע הליך ההזמנה, תפנה אליו החברה במסגרת דיוור ישיר, לצורך בחינת האפשרות למתן סיוע בביצוע ההזמנה, וזאת אף אם הגולש לא ביצע הזמנה/רכישה בפועל.
 • מתן ההסכמה ו/או ביצוע ההזמנה כמוה כהסכמה מפורשת למסירת המידע לצדדי ג’ כאמור לעיל (להלן: “צדדי ג’”), ואולם מובהר, כי צדדי ג’ והאתרים אותם הם מנהלים, ככל שאכן מנהלים כאלה, אינם מצויים בשליטת האתר ו/או החברה בשום אופן ועל כן החברה אינה יכולה להבטיח כיצד ובאיזה אופן חברות אלו, שאינן קשורות לאתר, יעשו שימוש במידע של הגולש. האתר/החברה שומר/ת לעצמו/ה את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.
 • הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל החברה באמצעות האתר ישמש את החברה המפעילה את האתר (להלן: “החברה”, או: “ILM”)- לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. הגולש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ”ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.

דיוור ישיר וגדרי אחריות:

 • דיוור ישיר פרסומי: עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לחברה לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט דיגיטלית/טלפונית וכיו”ב. גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.
 • “הודעות נדחפות” – “push notifications” – דפדפני החיפוש האינטרנטיים השונים (למשל: “Edge”, “Chrome” וכיו”ב ולהלן: “הדפדפן”), עושים שימוש בכלי תוכנה המבוסס על טכנולוגיה המוכרת בשם:  “Push API” ו—”Notification API” (הכל להלן: “הודעות פוש”). קבלת הודעות פוש לאתר אפשרי בכפוף לקיום שני תנאים מצברים: תנאי ראשון: אישור קבלת התראות מאת הדפדפן עצמו (למשל, באפשרות הגולש באתר אינטרנט כזה או אחר, אליו הגיע הגולש באמצעות הדפדפן להגדיר, באמצעות ממשק ההגדרות של הדפדפן, קבלת הודעות מאתרים, אפליקציות ו”תוספים” כהגדרתם על ידי תוכנת הדפדפן, למשל: תזכורות לגבי פגישות (להלן: “אישור לדפדפן”). תנאי שני: אישור קבלת התראות באתר עצמו. אישור הגולש לקבלת התראות push notifications באתר, מהווה הסכמת הגולש ואישור לכך שהגולש מקבל כי אין באפשרות האתר, כל אפשרות טכנית/טכנולוגית לבטל את משלוח התראות ה- push notifications לגולש באמצעות הדפדפן, וכי ביטול משלוח ההתראות האמורות יכול להתבצע אך ורק על ידי הגולש באופן עצמאי, בהתאם להנחיות הדפדפן.
 • כמחווה לגולש, מבקשת ILM להנגיש לו מידע זה כדלקמן: כברירת מחדל הדפדפן מתריע בכל פעם שאתר, יישום, או תוסף רוצה לשלוח לגולש הודעות. הגולש תמיד יכול לשנות את ההגדרה הזו. אפשר גם לחסום אתרים או אפליקציות כך שלא ישלחו לגולש הודעות. על מנת לבצע ביטול/חסימה כאמור, העל הגולש לבדוק את הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש לצורך קבלת הנחיות לביטול/חסימה כאמור.
 • לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר. החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.
 • האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.
 • בהקשר לאמור בהסכמת הגולש לגלוש באתר ו/או לבצע את ההזמנה כהגדרתה בתקנון ההזמנה, מסכים הגולש לכלל האמור להלן:
 • האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה.
 • אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.
 • האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות באתר, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת.

הצהרת והגבלת אחריות:

 • כאמור, בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, לא ILM וגם לא חברות בשיתוף עימה ו/או כל גורם הקשור אליה בכל צורה שהיא, לרבות עובדיה, צדדים שלישיים, ספקי תוכן, זכיינים, בעלי רישיונות (כולם יקראו ביחד להלן: “צדדי ILM”) – אינם מתחייבים לכך או אחראיים על כך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות.
 • כמו כן צדדי ILM אינם אחראיים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק/הניתן באמצעות האתר.
 • כאמור, האתר מסופק כמות שהוא (“AS-IS”), ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.
 • כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ו/או יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים ו/או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר ו/או לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה באמצעות השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 • בהקשר של ביצוע רכישות ו/או עסקאות באמצעות האתר, כאמור – ILM מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי החיוב/האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות עימם היא התקשרה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה. בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת מידע באתר אודות כרטיס חיוב/אשראי שברשותו ו/או כתוצאה מחיוב כספי אשר בוצע בגין רכישה אשר ביצע הגולש באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 • מבלי לגרוע מתוקף תקנון ההזמנה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין החברה מעת לעת, יתאפשר לגולשים באתר להנות מהטבות שונות בקשר עם מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “הספקים”). התקשרותו של הגולש עם אותם ספקים הינה באחריות המלאה והבלעדית של הגולש וכפופה לאמור בתקנון ההזמנה. בשום מקרה, ILM לא תישא באחריות למתן השירותים כאמור ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם אותם ספקים והגולש פוטר בזה את ILM מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי ILM כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 • המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע: מהשימוש בשירותים/מוצרים, חשיפה אליהם, מאי יכולת להשתמש בשירות, מביצוע עסקה, ממערכת יחסים שנוצרה עקב שימוש בשירותים/מוצרים, או כתוצאה משינוי המידע, או כתוצאה משימוש לא מורשה בהם, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, הפסד במידע, ושאר נכסים בלתי מוחשים, וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.

פיצוי:

 • בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את ILM, ו/או כל גורם/תאגיד הקשור אליה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים/ נציגים ו/או כל מי מטעמה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות / חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:
 • מהשימוש של הגולש באתר ומהגישה לאתר;
 • הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי הגולש;
 • כאשר הגולש הפר זכות של צד שלישי לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות;
 • בגין כל טענה שאחד או יותר מהתכנים ו/או ההעלאות של הגולש באתר גרם נזק לצד שלישי.
 • הגנה כאמור וחובת השיפוי תעמוד לILM ו/או כל גורם הקשור אליה, ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן השימוש של הגולש באתר.

פרק ז’ – שונות

 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כאמור לעיל ולהלן, יחד עם תקנון ההזמנה (להלן הכל יחד: “ההסכם”), יהיו כפופים לדין המהותיים הפנימי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה. סמכות שיפוט – כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש לחברה ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת כולה/מקצתה מהאתר, תתברר/ תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז תל אביב. תנאי השימוש לעיל ולהלן יחד עם מדיניות הפרטיות המשולבת בהם, וכל ההודעות המשפטיות המפורסמות על ידי החברה ו/או כל גורם הקשור אליה באתר יהוו את מלוא ההסכם בין הגולש לבין החברה ו/או כל גורם הקשור אליה ו/או האתר.
 • אם הוראה מסויימת של ההסכם, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא. שום ויתור של החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מההסכם ושימוש נוסף לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסויימת מההסכם לא תחשב כויתור על הזכות.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ולכן החובה מוטלת על הגולש לבדוק את תנאי השימוש, מעת לעת ולגבי כל שינוי.
 • השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום של שינוי תנאי ההסכם יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו/תוקנו ולקבלתם. הגולש והחברה מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה אבודה עבור הגולש לתמיד והוא יהיה מושתק/מנוע מלטעון/לתבוע אותה/בגינה.
 • כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של החברה ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר.
 • העברת זכויות: תנאי שימוש אלו וכל הזכויות והרישיונות המוענקים בהסכם אינם ניתנים להעברה על ידי הגולש אבל יכולים להיות מועברים על ידי ILM, ללא כל הגבלה.
 • מבלי לגרוע מן האמור בהסכם, הרי בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר במפורש לכך שהוא מודע ומסכים כי:
 • האתר של ILM – מקום מושבו בסיסו היחיד הינו בישראל.
 • האתר יחשב אתר פסיבי שאינו יכול להצמיח שיפוט אישי/דין אישי כלפי ILM בין אם ספציפי או כללי בשיפוט אחר מאשר במדינת ישראל.
 • תנאי ההסכם, יהיו כפופים לדין המהותיים הפנימי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה.
 • סמכות שיפוט – כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש לILM ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת כולה/מקצתה מהאתר, תתברר/ תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז תל אביב.
 • אם הוראה מסויימת של ההסכם, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.
 • שום ויתור של ILM ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מההסכם ושימוש נוסף לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסויימת מההסכם לא תחשב כויתור על הזכות.
 • ILM שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההסכם אלו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ולכן החובה מוטלת על הגולש לבדוק את תנאי ההסכם, מעת לעת ולגבי כל שינוי.
 • השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום של שינוי תנאי ההסכם יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו/תוקנו ולקבלתם. הגולש וILM מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה אבודה עבור הגולש לתמיד והוא יהיה מושתק/מנוע מלטעון/לתבוע אותה/בגינה.
 • כל הזכויות שמורות לILM ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של ILM ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לILM ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר ILM

עשיתם צעד חשוב קדימה!
עכשיו כדאי לבדוק את המייל :)