תקנון האתר

 תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר ” ilm.co.il” (להלן: “האתר”), שבבעלותם וניהולם של עמית עשת, ע.מ. 057810855, וחברת קיי.אס.איי יזמות בע”מ ח.פ 514747336. כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 122, רקפת 2017500 , דוא”ל: amit@ilm.co.il. כל האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הכותרות בתנאי השימוש הינן לנוחות בלבד. אתר זה מהווה פלטפורמה ללימוד והרחבת הידע בתחום הפיננסי לרבות תכנון פיננסי, הגדלת הכנסות, השקעות ועוד. שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת לכל האמור הסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר. בשימוש באתר הנך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל שתבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו. מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.
  1. הגדרות
   • “האתר” – אתר האינטרנט: ilm.co.ilו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
   • “החברה” – לרבות האתר או הנהלת האתר.
   • “המשתמשים” ו/או “הגולשים” – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
   • “המוצרים”, “השירותים” – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.
   • “גולש טבעי” – בן אנוש הגולש באתר בצורה טבעית וסבירה.
 1. שירותי האתר
   • אתר זה מהווה פלטפורמה אינטרנטית ללימוד התחום הפיננסי לרבות תכנון פיננסי, הגדלת הכנסות, השקעות הצטרפות להשקעות ורכישת מוצרים שונים.
   • כל הסתמכות של המשתמש על המידע וההמלצות המתפרסמות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
   • כל המידע המובא באתר אינו המלצת השקעה או ביצוע פעולות פיננסיות, אלא בגדר מידע לימודי בלבד והוא אינו מהווה יעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995.
   • כל השקעה או פעולה בשוק הפיננסי טומנת בחובה סיכונים כספיים וכלכליים. ככל והנך פועל על פי תכנים שעיינת בהם באתר, הנך נוטל סיכון ולא נחויב בכל נזק שנגרם לך.
   • האתר שומר לעצמו את הזכות לחבר בין מתעניינים לנותני שירות שונים בתמורה לעמלת הפנייה, אך אינו אחראי על טיב השירות של נותן השירות.
   • האתר מציע רכישת תכנים בתשלום כגון קורסי העשרה, תוכניות ליווי אישיות ומוצרים נוספים. בהמשך יציע האתר רכישת מנויי לתכנים.
 2. הגבלת אחריות האתר
   • המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו ובוודאי שאינו מהווה חוות דעת מקצועית.
   • התכנים באתר ובפרט הסרטונים והמאמרים נכתבו ונוצרו ע”י האתר ו/או צדדים שלישיים. איננו אחראים על מקצועיותם או דיוקם.
   • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה לרבות המקרים הבאים: (א) תקלה טכנית אשר מנעה או יכולה לשבש את אופן הגלישה באתר ו/או רכישת המוצר. (ב) פעולות בלתי חוקיות ו/או פעולות העומדות בניגוד לתקנון זה על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר. (ג) בכל מקרה שבו ארעה טעות בפרטים המתפרסמים.
   • האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להפסיק פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
   • הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר ע”פ שיקול דעתה והשינוי יחול ממועד פרסומו.
   • הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות מחירים באתר על פי שיקול דעתה.
   • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
   • האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
   • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
   • האתר אינו מתחייב לזמינות מלאה, ואינו אחראי למהימנות התכנים בו או לאתרים אליהם יפנה.
   • האתר לא יהיה אחראי לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות או במוצר.
 3. בעלות בקניין הרוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר או מי מטעמו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, וכדומה.
  • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר או מי מטעמו, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, ,IFRAMEהעמדה לרשות הציבור ושימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  • אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.
 4. רישיון שימוש מוגבל
   • בכפוף לציות לתנאי התקנון, ניתן לך רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
   • השימוש בשירותי האתר הינו לצרכים אישיים בלבד אלא אם התקבל אישור פרטני מהאתר.
   • ככל והנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
   • לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש ו/או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי ו/או כללי השימוש באתר, ו/או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה ו/או לא התבצעה שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים, ו/או המוצר אינו במלאי ו/או על-פי כל דין מקובל אחר.
   • האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
   • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או לבצע שימוש או גלישה באתר שאינם טבעיים וסבירים לגולש הטבעי הצורך את שירותי האתר.
   • הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 5. מדיניות פרטיות
  • הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  • מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  • בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד’) וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).
  • האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
  • אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
  • שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
  • טיפול במחלוקות.
  • טיפול בבעיות טכניות.
  • שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
  • כל פעולה אחרת המותר לו לפי כל דין.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך או נאסף עליך אגב גלישתך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
  • ייתכן וחברת סליקת כרטיסי האשראי שומרת נתוני אשראי במאגריה, האחריות על אבטחת נתונים אלו חלה על חברת הסליקה בלבד.
  • האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
  • המשתמש רשאי בכל שלב להגיש בקשה למחיקת חשבונו הפרטי מהאתר על ידי שליחת מייל לכתובת הדוא”ל הרשומה לעיל. אולם, ידוע למשתמש כי מחיקת החשבון לא תמחק באופן אוטומטי את פרטיו ממאגר המידע של האתר, ולאתר יש את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש וזאת בהתאם לחוק, כך גם לשמור היסטוריית רכישות.
  • ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי “עוגייה” (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו בהכרח חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר (“לוגים”).
 6. אופן התשלום ואישור רכישה
  • כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
  • בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  • שמירת המידע ואבטחתו מבוצעת ע”י PayPal ו/או ע”י חברת סליקת כרטיסי האשראי, בהתאם לאופן התשלום בו בחר הלקוח לבצע הרכישה, והאתר לא שולט במידע או אחראי עליו.
  • לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח “אישור הזמנה” לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. לאחר בדיקת תקינות ההזמנה על-ידי הנהלת האתר ובמידה וההזמנה תקינה, תאושר העסקה ויבוצע חיוב בפועל, ומיד לאחר מכן, תשלח חשבונית לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. רק החל ממועד משלוח החשבונית, תחשב ההזמנה כעסקה מאושרת. מספר ימי העסקים למשלוח יחל מהמועד בו הוגדרה ההזמנה כעסקה מאושרת.
  • הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  • הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחירים המופיעים באתר.
  • רישומי האתר ו/או מי מטעמו יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  • הנך מתחייב לשמור על פרטי הסיסמא ושם המשתמש שלך. מובהר, כי כל פעילות שבוצעה לאחר הקשת סיסמא תחייב אותך.
 7. ביטול רכישה
  • ככל והנך בגדר “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
  • על העסקה שבוצעה ע”י “צרכן” יחולו הוראות ס’ 14ג’ לחוק הגנת הצרכן , תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כדלקמן:
(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה – (1)   ….; (2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של – (1)   טובין פסידים; (2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995; (4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • יובהר, כי לא ניתן לקבל החזר כספי על מוצרים ו/או שירות הנמכרים אשר ניתנים לשכפול, הקלטה והעתקה לאחר קבלת הגישה לקורס.
 • על העסקה שבוצעה ע”י “צרכן” יחולו גם תנאי ס’ 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן:
“(ג)  בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.”
 • כך גם יחול, ס’ 14ה’ לחוק הגנת הצרכן על העסקה כדלקמן:
תוצאות ביטול עסקה (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק – (1)   יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם; (2)   קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה. (ב)  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) – (1)   יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. .
 • זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.
 • הלקוח יודיע על ביטול עסקה, בתוך תקופת הביטול, בהודעה אשר תכלול את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו, אשר תימסר לאתר באמצעות הודעת דוא”ל לכתובת: amit@ilm.co.il ו/או באמצעות הלינק הייעודי בדף הראשי של אתר האינטרנט בכתובת co.il ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת ,ת.ד. 122 רקפת 2017500 (להלן: “הודעת הביטול”). מועד קבלת הודעת הביטול אצל האתר בפועל ייחשב למועד הקובע לעניין מועד הודעת הביטול (להלן: “המועד הקובע”). כל הודעה שתשלח לאחר השעה 16:00, תיחשב כאילו התקבלה אצל הנהלת האתר, ביום שלאחר תאריך יום המשלוח.
 • ככל והצרכן החל השימוש בשירות לא עומדת לו זכות הביטול כאמור לעיל.
  1. עדכון תנאי ההתקשרות
   • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
   • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
  1. שיפוי
    • הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או הדין.
    • במידה ותפר את תנאי השימוש אלו או החוק, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  2. מקום השיפוט
   • כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, לפי הדין הישראלי בלבד.
 1. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לאתר אשר מקום מושבו ברקפת.
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

עשיתם צעד חשוב קדימה!
עכשיו כדאי לבדוק את המייל :)

הכניסו את כתובת המייל שלכם והמדריך ישלח אליכם בחינם בעוד מספר שניות!

עמית עשת ושומליק פריימוביץ המדריך להגדלת הכנסות כל אחד יכול

המדריך בדרך אליכם!